Advies: maak van de ’s Gravenweg en Oost en West Ringdijk geen snelfietsroute

In de zomer van 2021 heeft de gemeente Ingenieursbureau Antea Groep opdracht gegeven te onderzoeken hoe verkeersveiligheid op de ’s Gravenweg en Oost en West Ringdijk kan worden verbeterd en op welke wijze op de ’s Gravenweg en in Moordrecht de snelfietsroute Rotterdam – Gouda kan worden ingepast. Het onderzoeksrapport en advies zijn vandaag gepresenteerd aan de gemeenteraad. Op basis van dit rapport stelt het college voor geen snelfietsroute aan te leggen over de ’s Gravenweg en de Oost en West Ringdijk. Uit het onderzoek is wel gebleken dat op deze wegen maatregelen genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het college werkt de mogelijke verbeteringen graag samen met de aanwonenden uit. Daarnaast stelt het college voor om in overleg met provincie, buurgemeenten en omwonenden (opnieuw) te kijken naar alternatieve routes.

Naast de weerstand van omwonenden is de ongunstige inrichting van beide wegen doorslaggevend voor dit advies. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de combinatie van de beperkte ruimte en de aanwezigheid van fietsers, personenauto’s en vrachtverkeer vaak leidt tot gevaarlijke situaties.

Verder onderzoek mogelijke alternatieven
Dit advies betekent nog niet dat het onderzoek naar een mogelijke snelle fietsverbinding hiermee is afgerond. Het college wil graag het mogelijke alternatief aan de noordzijde van de N219 (Waterschapsweg) in Nieuwerkerk aan den IJssel onderzoeken. Hierover wil het college met omwonenden op korte termijn in gesprek. In Moordrecht zijn meerdere alternatieven mogelijk. Dit zijn een route direct ten noorden van Moordrecht en de beoogde ambitieroute direct naast het spoor. Vanuit de provincie is het nadrukkelijke verzoek gedaan om in het vervolgtraject ook te kijken naar een mogelijke route over de Schielands Hoge Zeedijk.

Inzet op een zo breed mogelijke perspectief
Bij het verder verkennen van alternatieven wil het college een zo breed mogelijk perspectief hanteren. Naast dat de snelfietsroute deel uit maakt van het Provinciale fietsnetwerk kan de fietsroute niet geheel los worden gezien van de ambities voor een betere (recreatieve) fietsontsluiting van het gebied. Het toevoegen van recreatieve fietsroutes draagt algemeen bij aan de ambitie van Zuidplas zoals opgenomen in de Omgevingsvisie. Hiermee worden verbindingen gelegd tussen het toekomstig vijfde dorp en de omgeving van Moordrecht in de noord-zuid richting en tussen Nieuwerkerk, Moordrecht en Westergouwe in oostelijke en westelijke richting. Door vanuit dit brede perspectief te kijken hoopt het college de kans op een haalbaar alternatief voor de snelfietsroute te vergroten.

Over hoe, waar en onder welke voorwaarden routes worden gerealiseerd, zullen gesprekken gevoerd moeten worden met betrokken partijen zoals het Hoogheemraadschap, Gouda, de provincie en andere belanghebbenden in het gebied.

Nader informeren bewoners ’s Gravenweg en Oost en West Ringdijk
De omwonenden worden per ommegaande per brief op de hoogte gesteld over de uitkomsten van het onderzoek en het advies van het college aan de raad. Daarnaast worden zij geïnformeerd over het vervolg- en participatieproces met betrekking tot het voornemen om de verkeersveiligheid te verbeteren voor beide wegen.

Nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.