Maatregelen tegen geluidhinder A20 vastgesteld

Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. Rijkswaterstaat heeft bewoners uit de gemeente Zuidplas die in de buurt van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda wonen en in aanmerking komen voor geluidmaatregelen deze week hierover geïnformeerd. De maatregelen zijn nu door de minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld. De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

De vastgestelde geluidmaatregelen zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen, die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden. In de geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg is precies te zien om welke woningen in de gemeente Zuidplas het gaat. In totaal gaat het om 46 woningen.

Welke woningen komen in aanmerking?

Rijkswaterstaat heeft berekend bij welke woningen het gemiddelde geluidniveau per jaar aan de buitenzijde boven de saneringsdrempel van 65 decibel* ligt. Voor al deze woningen bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. De A20 is niet de enige rijksweg in Zuid-Holland waar het MJPG geluidmaatregelen neemt. De bewoners van woningen langs andere Zuid-Hollandse rijkswegen (de A12, A13, A16, A29, N44, N3 en N11) zijn eerder al per brief op de hoogte gebracht.

Zienswijzen

In totaal zijn 5 zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-saneringsplan. Deze hebben niet geleid tot een aanpassing van de voorgestelde maatregelen.

Vervolgprocedure
Vanaf 18 november tot en met 30 december kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen het vastgestelde saneringsplan. Het vastgestelde geluidsaneringsplan voor de betrokken woningen wordt 17 november van dit jaar officieel gepubliceerd. Het is vanaf dan te vinden op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai (www.bsv.nu/mjpg-rijkswegen)

De maatregelen per woning en de globale uitvoeringsplanning hiervan zijn te zien op de geluidmaatregelenkaart www.rijkswaterstaat.nl/mjpg.

Zo min mogelijk hinder
De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt uiteindelijk het definitieve geluidsaneringsplan vast. Hierna wil Rijkswaterstaat de maatregelen zo vlug en efficiënt mogelijk uitvoeren, met zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving. Dit kan betekenen dat de uitvoering tegelijkertijd plaatsvindt met de geplande verbreding van de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda. Het MJPG legt nu geluidmaatregelen die nodig zijn in de bestaande situatie vast. Dit is  zonder rekening te houden met een eventuele verbreding van de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda. In het project Verbreding A20 wordt aanvullend gekeken naar de geluideffecten van de A20-wegverbreding. Daar waar nodig worden extra geluidmaatregelen getroffen, boven op de MJPG-maatregelen.

Geluidmaatregelenkaart

Voor duizenden woningen in Zuid-Holland heeft Rijkswaterstaat het gemiddelde geluidniveau per jaar berekend. Van al deze woningen is de uitkomst van de berekening op te zoeken met postcode en huisnummer in de geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg. Vragenstellers kunnen terecht bij de gratis informatielijn 0800-8002.

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Het meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) komt voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is geregeld dat alle woningen waar het geluid van rijkswegen boven de saneringsdrempel van 65 decibel* ligt, onder bepaalde voorwaarden, gesaneerd worden. Saneren wil hier zeggen: zorgen dat het geluid bij of in de woningen wordt verminderd. Bij alle woningen waar het geluidniveau boven de saneringsdrempel ligt, bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. De Tweede Kamer heeft Rijkswaterstaat en ProRail (voor woningen langs het spoor) een bedrag van een miljard euro ter beschikking gesteld om het MJPG uit te voeren. Bij Rijkswaterstaat gaat het om ruim twintig regionale plannen. Bij het maken van die plannen wordt het effect van een geluidmaatregel altijd zorgvuldig afgewogen tegen de kosten. Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, geluidschermen of -wallen en isolatie van uw woning.


* Voor de meeste woningen ligt de saneringsdrempel op 65 decibel. Hierop is een aantal uitzonderingen met lagere saneringsdrempels. Op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg staat uitgelegd wat deze uitzonderingen zijn.

Meer nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.