Arriva verdwijnt; vanaf eind 2024 Qbuzz bussen in de Zuidplas

Het bus­ver­voer in het con­ces­sie­ge­bied Zuid-Hol­land Noord , waar de gemeente Zuidplas onder valt, zal van­af 15 de­cem­ber 2024 voor 13 jaar wor­den uit­ge­voerd door Qbuzz B.V. De ver­voers­maat­schap­pij gaat van­af het be­gin rij­den met uit­slui­tend emis­sie­vrije bus­sen. Het to­taal aan­tal uren dat de bus­sen op de weg zijn, komt weer op het ni­veau van vóór de co­ron­a­pan­de­mie.

Ge­de­pu­teer­de Sta­ten van Zuid-Hol­land heb­ben de con­ces­sie op 4 juli ver­leend. Het be­sluit is de uit­komst van een open­ba­re Eu­ro­pe­se aan­be­ste­ding. De in­schrij­ving van Qbuzz kwam daar­bij als bes­te uit de bus.
Het be­die­nings­ge­bied van de con­ces­sie om­vat de re­gi­o’s Hol­land Rijn­land en Mid­den-Hol­land, met daar­in als groot­ste woon­ker­nen de Leid­se re­gio, Alp­hen aan den Rijn en Gou­da.

De to­ta­le om­zet van de con­ces­sie be­draagt ruim €1 mil­jard. An­de­re in­schrij­vers wa­ren Ar­ri­va Per­so­nen­ver­voer Ne­der­land B.V. (de hui­di­ge con­ces­sie­hou­der). EBS Pu­blic Trans­porta­ti­on B.V., en Trans­dev Ne­der­land Mo­bi­li­ty Ser­vi­ces N.V. Zij heb­ben nog een pe­ri­o­de van 6 we­ken om be­zwaar aan te te­ke­nen te­gen het gun­nings­be­sluit.

Ge­de­pu­teer­de Sta­ten zijn te­vre­den over het aan­be­ste­dings­re­sul­taat. Het be­die­nings­ni­veau in de con­ces­sie zal in de­cem­ber 2024, uit­ge­drukt in dienst­re­ge­lings­uren, gros­so modo te­rug­ke­ren op het ni­veau van vóór de pan­de­mie: een stij­ging van ruim 20% ten op­zich­te van nu. Qbuzz in­tro­du­ceert naast R-net de for­mu­les snel­Buzz, stads­Buzz en streek­Buzz en voert ook een groot aan­tal aan­pas­sin­gen en ver­be­te­rin­gen door in het lij­nen­net. Qbuzz biedt met de vol­le­dig nieu­we bus­vloot ook ook flink meer zit­plaats­ca­pa­ci­teit, veel com­fort zo­als bij­voor­beeld in­di­vi­du­e­le stoel­ver­war­ming, en een goe­de toe­gan­ke­lijk­heid.

Zero emis­sie-ver­voer

“Ik ben blij dat we de ko­men­de 13 jaar meer bus­sen op de weg zet­ten, en dat het ook nog eens emis­sie­lo­ze bus­sen van­af de start zijn”, zegt de Zuid-Hol­land­se ge­de­pu­teer­de Fre­de­rik Ze­ven­ber­gen (ver­keer en ver­voer). “Het ver­voers­aan­bod stijgt flink ten op­zich­te van nu. Door onze in­zet op nieu­we tech­nie­ken en in­no­va­tie voor zero-emis­sie­ver­voer helpt dit de pro­vin­cie om de kli­maat­doe­len te ha­len. Ook ma­ken we een flin­ke ver­be­te­ring qua toe­gan­ke­lijk­heid voor rei­zi­gers met een be­per­king.”

Nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.