Burgemeester Kats reikt ereburgerschap uit aan dhr.Maarten Molenaar

Op vrijdagochtend 13 januari jl. is de heer M. (Maarten) Molenaar uit Nieuwerkerk aan den IJssel  benoemd tot ereburger van de gemeente Zuidplas. Tijdens een besloten ceremonie ontving de heer Molenaar de erespeld en bijbehorende oorkonde uit handen van burgemeester Gert-Jan Kats. De uitreiking vond plaats in de Oudheidskamer van de Historische Vereniging aan de ’s-Gravenweg in Nieuwerkerk aan den IJssel. De heer Molenaar is na oud-burgemeester AndréBonthuis de tweede ereburger van de gemeente Zuidplas en dankt deze eretitel aan meer dan 60jaar verdiensten voor de lokale samenleving.

De heer Maarten Molenaar kwam op 28 januari 1939 ter wereld op boerderij Nooitgedacht aan de ’s-Gravenweg in Nieuwerkerk aan den IJssel. Hij zat eerst op de Christelijke Lagere School aan de ’s-Gravenweg en doorliep daarna de Lagere Landbouwschool te Gouda. In zijn periode als raadslidnamens het CDA was de heer Molenaar een actief agrariër. Door de ruilverkaveling tijdens de periode van zijn wethouderschap heeft hij zijn bedrijf afgebouwd en is in het najaar van 1990 als hobbyboer met enkele stuks vee verder gegaan. De heer Molenaar was jarenlang lid van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Schieland. In die functie spande hij zich in voor het beheer en behoud van de tuinderijen en polderlandschappen die de gemeente Zuidplas rijk is.

Al op 16-jarige leeftijd werd de heer Molenaar actief voor de Hervormde Kerk in Nieuwerkerk aan den IJssel. Zo was hij onder andere tien jaar voorzitter van de christelijke jeugdvereniging en meer dan 25 jaar actief als jeugdouderling. In 1961 werd hij voorzitter van de Christelijke Plattelands Jongeren Organisatie, Zuid-Holland, sectie jongens. Vanaf dat moment ontstond zijn interesse voor het sociale en maatschappelijk welzijn van zijn medemens. Ook nu nog is de heer Molenaar betrokken bij het reilen en zeilen van de Hervormde Gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ondersteuning van de dominee tijdens catechisatieavonden, zijn lidmaatschap van de commissie ‘Hulp aan Oekraïne’ en de organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt.

 

Donateur / vrijwilliger Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel | periode 1992-heden

De heer Molenaar stelt al decennialang zijn monumentale boerderij ter beschikking aan de Historische Vereniging van Nieuwerkerk aan den IJssel. Sinds 1990 heeft deze boerderij aan de ’s-Gravenweg 8 te Nieuwerkerk aan den IJssel zijn agrarische functie verloren. Door toedoen van voormalig burgemeester Van der Goot, de heer Doornheim en de heer Molenaar is de Oudheidkamer opgericht en opgezet. Vanaf de opening op 12 september 1992 is de heer Molenaar beheerder van de Oudheidkamer. Het onderdak voor het uitstallen van alle historische schatten wordt gevonden in de lege stallen van de boerderij. Op 29 augustus 1995 wordt de laatste hand gelegd aan het herplaatsen van de Oude Hooiberg vanaf de Hoofdweg. De kosten hiervan worden geheel door de heer Molenaar betaald. In 2003 wordt de boerderij verkozen tot mooiste boerderij van Zuid-Holland met functioneel hergebruik. In 2004 ontstaat op initiatief van de familie Molenaar het idee om een deel van het erf een nieuwe bestemming te geven. In overleg met woningstichting Ons Huis en zorgorganisatie ASVZ werkt de heer Molenaar het plan uit tot een woon-/werkvoorziening, met agrarische dagbesteding voor mensen met sterke gedragstoornis met een lichte verstandelijke handicap. Er worden 24 wooneenheden gerealiseerd met 24-uurs begeleiding. De officiële opening is in het voorjaar van 2011 verricht door de heren Jan-Peter Balkenende en Maarten Molenaar.

 

Voorzitter Stichting Molen Kortenoord | periode 1999-2016

In 1999 was de heer Molenaar betrokken bij het behoud van molen De Windlust aan het Kortenoord.Om deze molenstomp te kunnen behouden, nam hij het initiatief tot de oprichting van de Stichting ‘Molen Kortenoord’ opgericht. Hiervan is de heer Molenaar voorzitter is tot en met begin 2016. De stichting heeft de molenstomp kunnen aankopen dankzij veel initiatieven, subsidiewerving en donaties, zowel particulier als vanuit het bedrijfsleven. Hierdoor kon molen De Windlust in mei 2005 weer in werking worden gesteld als graanmolen. De heer Molenaar was de drijvende kracht achter dit resultaat. Daarnaast is in de bijgebouwen van molen De Windlust het dagactiviteitencentrum ‘De Korenaer’ gevestigd, met medewerking van zorgorganisatie ASVZ en woningstichting Ons Huis. In De Korenaer zijn verstandelijke gehandicapten werkzaam in een winkel, onder begeleiding van een echte molenaar. De winkel bevat een bakkerij en theeschenkerij, en verkoopt eigen producten. Onder aanvoering van de heer Molenaar is bovendien een aanlegsteiger gemaakt voor een rondvaartboot op de Hollandsche IJssel. De bemanning daarvan wordt eveneens gevormd door verstandelijk gehandicapten en hun begeleiders, onder het toeziend oog van een echte schipper.

 

Voorzitter Protestants-Christelijke Ouderenbond Nieuwerkerk aan den IJssel | periode 2003-2015

 

Begin 2003 is de heer Molenaar benoemd tot voorzitter van de PCOB, afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel. Medebestuursleden en vrijwilligers geven aan dat hij in deze hoedanigheid ‘zeer veel’ heeft betekend voor de leden van deze ouderenbond. Zo is in zijn periode als voorzitter het ledenaantal van de PCOB gegroeid tot bijna 1.000 leden. Zijn contacten op het gemeentelijk niveau heeft hij kunnen aanwenden om tal van activiteiten te kunnen organiseren. Ook op regionaal en nationaal niveau behartigde de heer Molenaar de belangen van zijn leden. Vanwege zijn ziekte moest hij in de zomer van 2015 noodgedwongen terugtreden. Mede dankzij de bijdrage van de heer Molenaar zijn inmiddels meer dan 2.000 senioren opgeleid in het PCOB-Leercentrum. Dit computerlescentrum helpt PCOB-leden hun kennis en ervaring op het gebied van ICT te vergroten. Met behulp van de heer Molenaar heeft het PCOB-Leercentrum zijn cursussen kunnen vervolgen na de gedwongen verhuizing van de locatie Kleine Vinkstraat 10. Tegenwoordig is de PCOB gehuisvest in een van de ruimten van de firma Anker (familie van de heer Molenaar).

 

Voorzitter Christelijke Boeren- en Tuindersbond Nieuwerkerk aan den IJssel | periode 1973-1998

De heer Molenaar was zelf jarenlang veehouder en als zodanig betrokken bij de land- en tuinbouw. Als voorzitter van de Christelijke Boeren- en Tuinbouwbond heeft de heer Molenaar zich decennialang intensief ingezet voor deze bedrijfssector.

 

 

 

Wethouder gemeente Nieuwerkerk aan de IJssel | Periode 1989-1996

 

In april 1989 wordt de heer Maarten Molenaar namens het CDA wethouder van de gemeente  Nieuwerkerk aan den IJssel. Hij volgt hiermee tussentijds de heer Sijko Veninga op, die wordt benoemd tot burgemeester van de gemeente Urk. Tot de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de heer Molenaar behoren de portefeuilles Welzijn en Economische Zaken. Deze portefeuilles hadden een sterke relatie met het onderwijsbeleid. Dankzij de inzet van de heer Molenaar is het voortgezet onderwijs in de voormalige gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel gered. Andere resultaten van zijn wethouderschap zijn de heropening van het Groene Kruis-gebouw als tijdelijk sociaal-cultureel centrum ‘Het Kruispunt’, de oprichting van de Lokale Omroep Nieuwerkerk en de realisatie van het project ‘ringtaxi’. Vanwege het afbranden van sporthal De Ringvaarthal in juli 1994 moest er een nieuwe sporthal komen om de vele sportverenigingen, maar ook de gymnastieklessen voor de Nieuwerkerkse scholen onder te brengen. De heer Molenaar verkreeg de noodzakelijke steun in de gemeenteraad voor de bouw van een nieuwe sporthal (Parkzoomhal) naast het Polderbad.

 

Raadslid gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel | periode 1968-1996

Vanaf september 1968 begeeft de heer Molenaar zich op het politieke vlak en wordt namens het CDA raadslid in de gemeenteraad van Nieuwerkerk aan den IJssel. Hij maakt in totaal acht raadsperiodes mee en is daarmee sinds 1945 het op-één-na meest ervaren raadslid van Nieuwerkerk aan den IJssel. Hierbij geldt wel dat tot 2002 nog het monistische systeem bestond, dat wil zeggen dat wethouders uit de raad werden gekozen en daar vervolgens ook lid van bleven

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.