Gemeenten RES Midden-Holland stellen programma zon en veld vast

In het Programma Zon op Veld staat waar in de regio plek is voor velden met zonnepanelen en aan welke voorwaarden deze zonnevelden moeten voldoen. Zonnevelden zijn nodig om onze doelstellingen voor de opwek van duurzame energie te halen. Ze zijn alleen onder strenge voorwaarden mogelijk. Bij het opstellen van dit beleid dachten inwoners uit de RES-gemeenten en regionale partijen mee. Afgelopen periode mochten de gemeenteraden van de RES-regio wensen en bedenkingen indienen. Na een aantal aanpassingen hebben de colleges het beleid vastgesteld. Binnenkort kunnen initiatiefnemers projectvoorstellen voor zonnevelden indienen.

Regionale afspraken voor ‘Programma Zon op Veld’
De RES-regio volgt de voorkeursvolgorde zon van het Rijk en de zonneladder van provincie Zuid- Holland. Dit betekent dat we zo veel mogelijk duurzame energie willen opwekken met zonnepanelen op grote daken, boven parkeerterreinen en op waterbassins. Om de doelstellingen van de RES te halen weten we dat er naast zonnepanelen op daken ook zonnevelden nodig zijn. Daarom hebben we in het programma gebieden aangewezen waar volgens het afwegingskader zonnepanelen op veld mogelijk zijn. Deze plekken liggen langs snelwegen en spoorlijnen. Maar ook op terreinen waar in de toekomst woningen gebouwd worden. Tijdens de periode voor de bouw kunnen hier zonnepanelen liggen. Alleen als we met deze plekken onze doelstelling niet halen, of in uitzonderlijke gevallen, staan
we zonnepanelen op landbouwgrond toe. Daarnaast stellen we strenge voorwaarden aan de manier waarop zonnevelden worden opgezet en geplaatst. We willen bijvoorbeeld dat er aandacht is voor het verbeteren van biodiversiteit; dat er creatieve oplossingen worden bedacht voor de beschikbaarheid op het elektriciteitsnet; en dat inwoners kunnen meebeslissen en –profiteren van de projecten.

Wensen en bedenkingen
Tijdens het besluitvormingsproces hebben de gemeenteraden een aantal wensen en bedenkingen ingediend. Hierdoor zijn er wijzigingen aangebracht in het programma. Zo is een aantal zoekgebieden die in het conceptprogramma stonden niet vastgesteld. We hebben afgesproken dat we eerst aan de slag gaan met de meest kansrijke zoekgebieden. Alleen als we onze doelstelling hiermee niet halen, gaan we weer kijken naar de andere zoekgebieden.

Van beleid naar concrete projecten
Nu het programma is vastgesteld mogen initiatiefnemers (denk aan commerciële projectontwikkelaars of groepen inwoners, bijvoorbeeld via energiecoöperaties) die een zonneveld willen plaatsen een plan indienen. Hiervoor lanceert de regio binnenkort een digitaal platform. Hierop staan alle locaties waar projecten mogelijk zijn, inclusief de lokale bijzonderheden. En de voorwaarden waaraan de plannen moeten voldoen. Bij het indienen van deze plannen is altijd een overeenkomst met de grondeigenaren nodig. De plannen die worden ingediend worden door een commissie beoordeeld en regionaal samen met de gemeenten geprioriteerd. Alleen de plannen die het best voldoen aan de voorwaarden van het programma kunnen uiteindelijk een omgevingsvergunning aanvragen. Die is nodig voordat het zonneveld aangelegd kan worden. Als de plannen daarna verder worden uitgewerkt worden de omwonenden betrokken.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.