Sluitende begroting Zuidplas zonder vergaande bezuinigingen en beperkte stijging lokale woonlasten

Het college van burgemeester en wethouders is erin geslaagd om een sluitende begroting op te leveren. Dit was een flinke klus, mede omdat het Rijk geen duidelijkheid geeft over een reële vergoeding voor het sociaal domein. Door de gemaakte keuzes van het college is er slechts een beperkte stijging van de lokale woonlasten. De gemeenteraad gaat 10 november 2020 over de najaarsnota 2020 en de programmabegroting 2021-2024 vergaderen.


Wethouder financiën Daan de Haas: “We hebben hard gewerkt aan deze begroting en nota. Er moesten keuzes gemaakt worden. Zo wachten we nog steeds op het Rijk voor noodzakelijke aanvullende maatregelen. De gemaakte keuzes hebben voor de inwoners, verenigingen, stichtingen en
ondernemers geen grote gevolgen. Daar mogen we best tevreden mee zijn.” Het Rijk biedt geen duidelijkheid, ondanks een sterke lobby over onder andere een reële vergoeding voor het sociaal domein. Op dit moment heeft de gemeente Zuidplas, zoals veel andere gemeenten in Nederland, te maken met oplopende kosten van het sociaal domein. Het college heeft door keuzes te maken een sluitende begroting 2021 gerealiseerd. Dat er fors wordt bijgelegd op het sociaal domein in 2021 is hierin meegenomen.

Extra maatregelen
Hiervoor heeft het college keuzes gemaakt die zorgen voor zo min mogelijk effecten en het voorzieningenniveau onherstelbaar aantasten. Er wordt onder andere een pakket met extra maatregelen voorgesteld om de groei van het sociaal domein in te perken, onder andere door een volgende stap te zetten met de transformatie in het sociaal domein. Tevens is het gelukt om, ondanks de huidige omstandigheden, de totale lokale lasten niet meer te laten stijgen dan met de in de zomernota vastgestelde inflatiecorrectie van 1,7%.

Sterke oproep
Waar de begroting voor 2021 dus sluitend is, is er in de meerjarenraming nog een tekort voor de jaren 2022-2024. Dit komt mede door de sterk oplopende kosten in jeugd en Wmo. Het college doet nogmaals een sterke oproep aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): “Ga krachtig optreden richting het Rijk voor een reële vergoeding voor de taken die wij als gemeenten uitvoeren. De onlangs door de regio ingediende en aangenomen moties bij de ledenvergadering bieden een mooi handvat. Als de extra middelen vanuit het Rijk uitblijven is het college genoodzaakt om aanvullende maatregelen te nemen die wellicht een veel zwaardere impact hebben op het basis voorzieningenniveau van onze gemeente.”

Raadsvergadering
De Programmabegroting 2021-2024 en de Najaarsnota 2020 zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad gaat op 10 november vanaf 14.00 uur in debat over deze twee raadsstukken.

Voortgang in 2020
COVID-19 heeft logischerwijs ook veel impact in de gemeente Zuidplas. Dit is ook terug te zien in deze Najaarsnota 2020. De gemeente Zuidplas kreeg te maken met extra kosten, onder andere omdat er meer afval aangeboden wordt, maar heeft ook versneld op het gebied van participatie en (digitale) dienstverlening. Door de coronacrisis is de afname van het aantal bijstandsuitkeringen tot stilstand gekomen. Met het actieplan ‘Op weg naar werk’ is er een goede basis om ook in deze omstandigheden de inwoners goed te kunnen begeleiden, te bemiddelen naar werk en de juiste ondersteuning te
bieden.

Toch heeft het college in 2020 op veel gebieden een mooie voortgang geboekt. Dit is in lijn met het collegeprogramma, met de focus op een toekomstbestendige gemeente, met een inclusieve samenleving waarin sprake is van verbindend bestuur. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Zuidplas Ondersteunt!
In 2021 start de nieuwe stichting Zuidplas Ondersteunt! De stichting is straks de plek waar iedereen met een zorg-, welzijns- of hulpvraag terecht kan. Zuidplas Ondersteunt! voert taken uit ter bevordering van het maatschappelijk welzijn, (collectieve) preventie, inclusiviteit, ondersteuning, (complexe)
hulpverlening en zorgregie.

Cityscan
Dit jaar hebben we – naar aanleiding van de motie Infrastructuur – een innovatief instrument ontwikkeld, de CityScan. In de CityScan brengen we data over doorstroming, objectieve verkeersveiligheid en subjectieve verkeersveiligheid bij elkaar. Het combineren van deze data geeft nieuwe inzichten, die we onder meer gebruiken voor het maken van een risicogestuurd uitvoeringsprogramma en het actualiseren van het uitvoeringsprogramma bij het regionaal verkeers- en vervoersprogramma. In 2021 zetten we in op de verdere doorontwikkeling van de CityScan.

Sport- en accommodatievisie
In september 2020 is deze visie vastgesteld. Hierdoor zijn de kaders uitgezet voor het sportbeleid in de komende 10 jaar. Ook heeft het college met sportverenigingen en maatschappelijke partners het lokaal Sportakkoord afgesloten. Het akkoord is een uitwerking van verschillende aandachtspunten in de sportvisie.

Sociaal domein
Recent is het beleidskader Sociaal domein vastgesteld en is het beleidskader Armoede en Schulden geëvalueerd.

Integraal huisvestingsplan Onderwijs
Het IHP wordt uitgewerkt en nadat de in 2019 de tijdelijke school in Zevenhuizen werd geopend, zal de bouw voor de permanente school in 2021 van start gaan. Ook voor de andere dorpen worden de projecten op basis van het IHP in gang gezet.

Thuisnabij onderwijs
In Zevenhuizen is de pilot Thuisnabij Onderwijs gestart op het Integraal Kind Centrum Koningskwartier. Kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp worden binnen het IKC gerealiseerd.

Cultuur
In vervolg op de cultuurvisie is de erfgoedvisie door het College vastgesteld en ter inzage gelegd. Begin 2021 wordt deze visie in de gemeenteraad besproken.

Woningbouw
Het afgelopen jaar is fors gebouwd in Zuidplas. In en aan al onze dorpskernen ontstaan prachtige nieuwe woonwijken. Het college stuurt op het invullen van de maatschappelijke vraag bij de realisatie van grote en kleinere woningbouwontwikkelingen.

Verbindend bestuur
In de (concept-) regionale en lokale economische visie ligt veel nadruk op samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Op lokaal niveau heeft de coronacrisis de samenwerking in een stroomversnelling gebracht. Sinds het uitbreken van de crisis hebben we de contacten verder geïntensiveerd, onder meer in de vorm van wekelijkse digitale bijeenkomsten. Ook hebben de drie ondernemersverenigingen in Zuidplas initiatief genomen om een impuls te geven aan de onderlinge samenwerking. We faciliteren de ondernemers in dit initiatief.
Meer nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl
Facebook reacties

eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.