Tien Koninklijke onderscheidingen tijdens Lintjesregen Zuidplas

Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning hebben tien inwoners van de gemeente Zuidplas een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Op vrijdag 24 april 2020 zijn vijf vrouwen en vijf heren onderscheiden is te lezen in de Staatscourant. Vanwege de maatregelen door de coronacrisis heeft burgemeester Han Weber alle gedecoreerden via de telefoon geïnformeerd dan wel verrast, persoonlijk toegesproken en zijn felicitaties overgebracht. Normaliter ontvangt de burgemeester de gedecoreerden met genodigden op een feestelijke locatie voor de uitreiking van Koninklijke onderscheidingen inclusief versierselen. Nu zullen later dit jaar op een nader te bepalen tijdstip de versierselen nog door de burgemeester aan alle gedecoreerden worden uitgereikt.

De onderstaande inwoners zijn benoemd tot Lid in De Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw T.E. (Tessa) Roos-den Ouden (1967) – Nieuwerkerk aan den IJssel is medeoprichter en sinds 2012 directeur bij Parento Thuiszorg B.V. te Nieuwerkerk aan den IJssel. Sinds 2003 is zij mantelzorger voor een vriendin met een spierziekte. De decoranda draagt zorg voor het vervoer, de maaltijden, het opstellen van de bezoekschema’s en het organiseren van de uitstapjes. Tussen 2005 – 2011 is mevrouw Roos vrijwilliger bij de Hospice IJsselthuis te Nieuwerkerk aan den IJssel. Zij fungeerde als de eerste betaalde zorgcoördinator sinds de oprichting van het
hospice en adviseerde in deze pioniersrol het bestuur en de vrijwilligers.
Van 2014 tot op heden is decoranda medeoprichter en voorzitter van het Alzheimer Café Zuidplas. Mevrouw Roos stelde het bestuur en het jaarprogramma samen, organiseert de bijeenkomsten en
brengt gastsprekers, deskundigen, mantelzorgers en patiënten samen. Daarnaast draagt zij zorg voor de pr en fungeert zij als gespreksleider.
Tussen 2015 – 2017 was mevrouw Roos vrijwilliger bij de Stand By You Foundation en verleende zij hulp aan de vluchtelingen in Griekenland, te weten op Lesbos (2015), Eidomeni (2016) en Thessaloniki (2017). De decoranda sorteerde de hulpgoederen en deze uit, verzorgde het afscheid van verdronken vluchtelingen, hielp bij het opzetten van de tenten en organiseerde de activiteiten voor de kinderen en de vrouwen, zoals spelletjes en een verwendag. Mevrouw Roos fungeert sinds 2013 als lid van de ondersteuningsplanraad van Koers VO te Rotterdam en sinds 2009 als lid van de medezeggenschapsraad van de GSR te Rotterdam (beide voortgezet
onderwijs).

De heer H. (Henk) van der Wijngaard (13 april 1964) – Nieuwerkerk aan den IJssel is sinds 1992 vrijwilliger geweest bij Stichting Omroep Zuidplas. De heer van der Wijngaard fungeerde als cameraman, webredacteur en coördinator. Hij heeft zich bezig gehouden met het verzamelen en redigeren van religieus materiaal (14 uur zendtijd) voor de website en social media. Ook een belangrijke taak die hij vervulde, waren de filmregistraties van uitvoeringen op de YouTube-pagina van de omroep. Omroep Zuidplas besteedde wekelijks 14 uur zendtijd aan religieuze programma’s, die allemaal onder zijn redacteurschap vielen. Om al die programma’s gestalte te geven, stuurde hij 58 vrijwilligers aan. Volgens horen zeggen was zijn begeleiding en al het voorwerk onmisbaar. Zonder de inzet van de heer Van der Wijngaard zouden deze religieuze programma’s niet tot stand hebben kunnen komen.

Mevrouw M. (Mathilde) de Wit-van Weelde (1963) – Nieuwerkerk aan den IJssel heeft van 1996 tot 2014 verdiensten verricht bij het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus (330 leden) te Rotterdam als (tweede) secretaris (tot 2006) en als vrijwilliger. Zij onderhield het contact met o.a. de dirigent en de musici. Daarnaast was zij medeverantwoordelijk voor het voorbereiden van de concerten. Tevens was zij lid van de werkgroepen Doelenconcerten, Publiciteit en Reizen (sinds 2006). Voorts was zij
verantwoordelijk voor de nieuwsbrief voor de donateurs en maakte zij de posters, de flyers en de persberichten.
Van 2014 tot heden is mevrouw de Wit-van Weelde secretaris van en vrijwilliger bij de Stichting Als Kanker Je Raakt. De stichting organiseert benefietconcerten en regionale en landelijke ontmoetingsdagen, met als doel het faciliteren van ontmoeting tussen lotgenoten en het stimuleren van
onderlinge herkenning en erkenning. De decoranda is lid van de pr-commissie. Daarnaast draagt zij zorg voor de toezending van het door de stichting uitgegeven boek en organiseert mede de benefietconcerten.

De heer R. (Robert) van Doorn (1954) – Nieuwerkerk aan den IJssel is sinds 1973 tot 1996 actief als vrijwilliger en bestuurslid (1973-1996) van Basketbalvereniging Ontwikkeling en Ontspanning (O&O) te Overschie (125 leden). De decorandus fungeerde als bond- en clubscheidsrechter (1973-1996). Daarnaast heeft hij zich ingezet als wedstrijdsecretaris en als materiaalbeheerder. Tevens redigeerde hij het clubblad en coördineerde hij de jaarlijkse sponsoracties.
Sinds 1995 tot op heden is de heer van Doorn vrijwilliger bij en bestuurslid van Zwem- en Polovereniging Barracuda (350 leden) te Nieuwerkerk aan den IJssel. Hij heeft onder meer zorg gedragen voor de automatisering van de ledenadministratie en draagt zorg voor het ledensecretariaat.
Daarnaast fungeerde hij als voorzitter van de zwemcommissie en heeft hij zorg gedragen voor de interne en externe communicatie-uitingen. Tevens organiseert hij het jaarlijkse zwemweekend in partnergemeente Bückeburg. Voorts fungeerde hij (1995-2009) als wedstrijdsecretaris en automatiseerde hij het wedstrijdsecretariaat.

Mevrouw M. (Maria) Lindhout-de Leeuw (1954) – Moerkapelle is sinds 1977 tot op de dag van vandaag vrijwilliger bij en bestuurslid (1977-1999) van de Gymsportvereniging Tarzan (200 leden) te Moerkapelle. Zij fungeert als jurylid tijdens wedstrijden. Daarnaast was zij lid van de jubileumcommissie en organiseerde zij mede diverse feesten. Tevens verricht zij hand-en- spandiensten. Van 2003 tot op heden is zij tevens vrijwilliger bij en bestuurslid/secretaris (2008-2009) van de Stichting
Oud Zevenhuizen-Moerkapelle (OZM). Betrokkene fungeerde (2003-2015) als vrijwilligerscoördinator.
Daarnaast is zij (sinds 2004) lid van de excursiecommissie en organiseert zij mede de excursies. Tevens organiseert zij (sinds 2015) mede de Open Monumentendag en onderhoudt zij de contacten met andere historische verenigingen, o.a. de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel.
Voorts fungeert zij als vraagbaak en als contactpersoon. Sinds 2005 is zij ook vrijwilliger bij de Stichting Moerkapels Oranje (voorheen Oranjecomité
Moerkapelle). Daar organiseert mevrouw Lindhout-de Leeuw activiteiten, o.a. de viswedstrijd en het dauwtrappen op Hemelvaartsdag.

De heer J.C. (Hans) van Rooijen (1951) – Moerkapelle is sinds 1984 tot op heden vrijwilliger bij de zorgorganisatie Siloah, locatie De Eersteling te Moerkapelle. De heer van Rooijen en zijn vrouw vangen een dag per maand en bij bijzondere gelegenheden als gastfamilie een bewoner met een verstandelijke beperking op. Daarnaast fietst betrokkene regelmatig met de bewoner. Van 1985 tot 1989 was hij bestuurslid van de Christelijke Basisschool Rehoboth Moerkapelle. Decorandus fungeerde als tweede secretaris, tweede penningmeester en eerste penningmeester
(perioden onbekend). Hij vertegenwoordigde de school in de contacten met de officiële instanties.
Tussen 2010 – 2016 was de heer van Rooijen voorzitter van de cliëntenraad van het Woonzorgcentrum Beth-San te Moerkapelle. Hij adviseerde over het beleid, de lokale ontwikkelingen en het vaststellen van de begroting.
Daarnaast was hij tussen 2010 en 2018 penningmeester van de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas. De heer van Rooijen beheerde de financiën en adviseerde de gemeente over de WMO, welzijn, jeugdhulp, participatiewet, wonen en dergelijke. Daarnaast beoordeelde hij de klanttevredenheids-
onderzoeken en beleidsnotities. Bij de Gereformeerde Gemeenten Moerkapelle was de heer van Rooijen tussen 1989 – 2008 ouderling
en penningmeester. Betrokkene verleende pastorale zorg aan de gemeenteleden en was verantwoordelijk voor de financiële administratie, zoals de salarissen, het onderhoud en de jaarrekening. Nu vervult hij sinds 5 jaar de rol van secretaris van het seniorencomité. De decorandus
organiseert mede de maandelijkse en de jaarlijkse seniorenreis en is als vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeenten Moerkapelle ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de financiële administratie en fungeert als contactpersoon naar de Arbodienst.

De heer S. (Steef) van Duin ( 1949) – Zevenhuizen is sinds 1973 tot op heden vrijwilliger bij en bestuurslid van ZVH Volleybal te Zevenhuizen (325 leden). Hij is verantwoordelijk voor de redactie van de clubkrant. Daarnaast zet hij zich in als fondsenwerver en als scout. Voorts coördineert hij de opbouwwerkzaamheden rond eredivisiewedstrijden in het kader van de Champions League en de CEV Cup. Hij was tevens secretaris en manager van de damestak van de Stichting Topvolleybal Nesselande.
Tussen 1993 – 2009 was de heer van Duin secretaris van de Stichting Topvolleybal Rotterdam. Hij fungeerde als PR-voorlichter. Daarnaast stelde hij de wedstrijdbulletins op, distribueerde de wedstrijdverslagen en werkte hij mee aan de presentatiegidsen. Voorts coördineerde hij de opbouw van
de zalen bij internationale wedstrijden en verzorgde hij de informatievoorziening. Van 1997 tot 2004 en van 2006 tot 2017 was de heer van Duin vrijwilliger bij de Nederlandse Volleybalbond in zijn rol als wedstrijdleider. Van 2016 tot op heden is hij vrijwilliger bij het Open NK
Veteranen Beachvolleybal, wederom als wedstrijdleider.

Mevrouw J.K. (Janna) van Pernis-Gelderblom ( 1947) – Nieuwerkerk aan den IJssel was van 1971 tot 2007 werkzaam als docent aan het Protestants-Christelijk schoolonderwijs Alphen aan den Rijn, Leiden en Moordrecht. Zij hield zich binnen én buiten schooltijd intensief bezig met problemen in
gezinnen en de begeleiding van probleemkinderen. Daarnaast is zij van 1996 tot op heden is vrijwilliger bij Stichting Hulp aan Roemenië-Moordrecht. Van 2003 tot op heden is decoranda vrijwilliger bij en voorzitter (2008-2016) van het Gemengd Koor Chapeau te Rotterdam (66-75 leden). Zij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het
koor, dat bestaat uit medewerkers van het Erasmus Medisch Centrum en de Daniel den Hoek Kliniek te Rotterdam. Onder haar leiding kwamen de jaarlijkse concertavonden in het Theater Zuidplas tot stand, werd de fondsenwerving opgebouwd/geprofessionaliseerd en zij initieerde de idee van een symbolische hoed tot extra giften voor het Familiehuis van de Daniel den Hoed Kliniek. Het Erasmus Medisch Centrum nam haar idee over en maakt nog altijd gebruik van rode collectebussen in de vorm van een hoge hoed, waarmee op herkenbare wijze geld wordt ingezameld. Vanaf 2010 is zij lid van het Erasmus MC Foundation en ‘Vriend van het Erasmus MC. Zij verzorgt o.a. de inrichting van één van de familiekamers in het nieuwe Erasmus MC. Daarnaast heeft mevrouw van Pernis- Gelderblom met haar ideeën bijgedragen aan het vormgeven van de vriendenkring en de businessclub,

die inmiddels samen zijn gekomen in de Erasmus MC Foundation. Sinds 8 jaar is zij ook donateur en evenementenorganisator van het Familiehuis Daniel den Hoed Kliniek. Betrokkene organiseert evenementen waarvan de opbrengst aan het huis ten goede komt.
Van 2006 tot op heden is zij maaltijdbezorger bij het Groene Hart Eten met Gemak, Regio West. Naast de maaltijdbezorging maakt de decoranda tijd voor een praatje met de eenzame ouderen en helpt zij hen met het invullen van de bestellijsten. Ook is zij sinds 2008 tot op de dag van vandaag chauffeur, begeleider en vrijwilliger bij Stichting Senioren Actief Zuidplas (SAZ). Verder richtte zij in 2012 samen met haar echtgenoot Stichting Van Pernis Gelderblom op. Deze stichting heeft als doel het bevorderen en in stand houden van muziek, kunst en cultuur, het bevorderen van de ontwikkelingsmogelijkheden en opleiding van jongeren, het bevorderen van ontwikkelingen in de gezondheidszorg en het stimuleren en initiëren van projecten op het gebied van projecten in minder ontwikkelde landen. De decoranda stort jaarlijks een groot bedrag in het fonds, van waaruit donaties worden gedaan aan culturele instellingen, projecten in ontwikkelingslanden, de gezondheidszorg en projecten voor gehandicapten.
Van 2015 tot heden is mevrouw van Pernis-Gelderblom adviseur en lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting Classic Young Masters. Deze stichting scout, selecteert en begeleidt jonge, zeer talentvolle musici in de klassieke muziek en streeft naar een balans tussen persoonlijke en
muzikale ontwikkeling. Dit betreft sociale, fysieke en psychische ontwikkeling in samenhang met studiedoelen en de gewenste carrière.

Mevrouw J. (Jannie) Bosman-Molenaar (1946) – Moerkapelle is sinds 1995 tot op heden vrijwilliger bij de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) afdeling Zuidplas. Belangeloos zet zij zich in voor kwetsbare mensen, waaronder ouderen, zieken en mindervaliden. Zij bezoekt en begeleidt ouderen en hulpbehoevenden. Het betekent ook dat zij invulling geeft aan de terminale zorg voor deze doelgroepen.
Daarnaast is zij sinds 1999 vrijwilliger bij het woonzorgcentrum Cedrah locatie Beth-San te Moerkapelle. Zij startte hier bij het huiskamerproject ‘Het Anker’. Daar verleent zij wekelijks diverse ondersteunende taken, zoals huishoudelijke werkzaamheden en de lichte begeleiding van bewoners. Daarnaast staat mevrouw Bosman elke donderdag in voor de bediening van het restaurant van Beth- San. Denk hierbij aan het tafels dekken, gasten verwelkomen, bestellingen opnemen/uitserveren en het opruimen na afloop. Zij doet dit op zeer zorgzame en liefdevolle wijze, met een grote betrokkenheid voor de bewoners maar ook voor medevrijwilligers en medewerkers van Beth-San.

De onderstaande inwoner is benoemd tot Ridder in De Orde van Oranje-Nassau:

De heer R. (Rob) Visser (1942) – Zevenhuizen is in 2005 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau op basis van totale verdiensten. Voor de onderstaande ontplooide activiteiten die sindsdien zijn voortgezet en voor nieuwe activiteiten is de heer Visser benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zo was de heer Visser tussen 199 en 2018 voorzitter van de Stichting Charity & Sport. Deze stichting hield zich bezig met fondsenwerving en organiseerde jarenlang benefietevenementen ten bate van sporters met een beperking, gehandicaptenzorg en medisch onderzoek.
Sinds vijf jaar is de heer Visser fondsenwerver voor de KNRM, in het bijzonder het reddingstation Neeltje Jans. De decorandus heeft zich als fondsenwerver ingezet voor zowel de KNRM op landelijk niveau als op provinciaal niveau (Zeeland). Hij organiseerde hiervoor acties. Te denken valt aan de projecten ‘Vrienden van KNRM-station ‘Neeltje Jans’ (2015), het ‘Helden der Zee Festijn’ (2016) en het netwerkevenement ‘Captain of Sales’ (2019). Van 2018 tot op heden is hij voorzitter van en vrijwilliger bij de Stichting Auxilium & Caritas. Deze stichting heeft als doel om structureel bij te dragen aan stichtingen en goede doelen die bijdragen aan een betere wereld. Betrokkene houdt zich bezig met het vinden van geschikte goede doelen, de communicatie tussen de verschillende partijen, het voorbereiden van vergaderingen, het verzamelen van informatie, het regelen van de betalingen en het evalueren van projecten na donaties. Tot de
projecten die deze stichting ondersteunt behoren onder andere ‘Het Wit Gele Kruis’ na de orkaan Irma op het eiland Sint Maarten, Stichting Gilat, de Plastic Soup Foundation en Nepalimed. De heer Visser ontving met zijn Stichting Charity & Sport in 2017 de Gouden Wimpel van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).

Uitreiking officiële versierselen volgen later dit jaar
Later dit jaar zullen op een nader te bepalen tijdstip de versierselen horend bij de Koninklijke onderscheiding officieel door de burgemeester aan alle decorandi worden uitgereikt. De gedecoreerden
ontvangen daarvoor een uitnodiging.

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.