Gemeente Zuidplas heeft een stabiel huishoudboekje

Het huishoudboekje van de gemeente is stabiel en biedt financiële armslag. Dat meldt de gemeente Zuidplas in persbericht.

“Er komen flinke ontwikkelingen op de gemeente af, zoals de woningbouwopgave, maar ook de vergrijzing. Regeren is vooruitzien: Zuidplas houdt rekening met de financiële impact van extra onderwijshuisvesting, thuisnabij onderwijs, intensiveren respijtzorg, het wegvallen van de inkomsten precariobelasting in 2022, uitbreiding van de ambtelijke organisatie, energietransitie/duurzaamheid en de Omgevingswet”.

De komende jaren kan het college vooruit met een sluitende begroting. Wel benadrukt het college een aantal ambities nog nader te moeten uitwerken, die de financiële meerjarenbegroting onder druk kunnen zetten. Enige terughoudendheid is daarom op zijn plaats. Het gaat om ambities op het terrein van de woningopgave, verduurzaming, strategische onderwijshuisvesting en de Omgevingswet. De Najaarsnota 2018 en Programmabegroting 2019-2022 zijn opgeleverd en tonen dat beeld.

We willen dat Zuidplas aantrekkelijk is én blijft voor inwoners, ondernemers, recreanten maar ook ons personeel

Drie hoofdthema’s waar het begrotingsprogramma 2019-2022 is geënt zijn toekomstbestendigheid, verbindend bestuur en een inclusieve samenwerking verteld wethouder van financiën Daan de Haas, “een gemeente goed besturen betekent onze prestatiedoelen regelmatig monitoren en natuurlijk goed op de centen passen.

Als college leggen we een paar keer per jaar verantwoording af aan de gemeenteraad over de doelen en hoe het geld van onze inwoners is én wordt besteed. We willen dat Zuidplas aantrekkelijk is én blijft voor inwoners, ondernemers, recreanten maar ook ons personeel. Het collegewerkprogramma 2018-2022 dient daarbij als kompas. Wij hebben hierin negentien onderliggende deelthema’s met doelstellingen benoemd. In deze programmabegroting 2019 hebben we de eerste accenten uitgewerkt. Daar kan de raad ons op aanspreken”.

Het college heeft in de begroting 2019 de volgende actiepunten op de agenda:

Toekomstbestendigheid

 •  Gebiedsontwikkeling: Een omgevingsvisie per dorp ontwikkelen in het licht van de gebiedsopgave (woninguitbreiding).
 •  Energietransitie: Na de warmteanalyses in 2018 volgt een beeld van de transitieopgave per wijk. Vervolgens zullen warmteplannen worden opgesteld die in 2021 voor elke wijk gereed moeten zijn.
 • Duurzaamheid: (Verder) Verduurzamen maatschappelijk vastgoed via diverse duurzame maatregelen. Wonen: Een huisvestingsverordening gebaseerd op de Woonvisie 2018.
 • Beheer: Herijken Integraal Beheerplan Openbare Ruimte met ruimte voor inwonersparticipatie.
 • Extra aandacht voor afhandeling meldingen onderhoud en ergernissen van inwoners
 • Afval: Planvorming om te komen tot 75kg restafval per inwoner.

Inclusieve samenleving

 •  Uitvoering verbeterplan integrale dienstverlening sociaal domein ( waaronder sociaal team)
 • Uitvoering actieplan 0-23 jaar en verbeteren preventieve jeugdhulp en gezondheidsbevordering
 • Actualiseren sport- en cultuurvisie in samenhang met visie op de dorpen en voorzieningenniveau
 • Uitvoering geven aan strategische onderwijshuisvesting en een stimulerend ontwikkelklimaat voor alle kinderen en jongeren.

Verbindend bestuur

 •  Pilot communiceren met inwoners via de chat voor het verder verbeteren van de digitaledienstverlening
 •  Oprichten van een lokale ondermijningstafel om vormen van criminaliteit en illegale activiteiten te bespreken en te bestrijden in samenwerking met partners en hulpdiensten.
 • In het licht van ontwikkelopgave en sterk arbeidsklimaat grijpen we World Rowing Cup III aan om #Zuidplas positief op de kaart te zetten als aansprekende (ontwikkel)gemeente.
 • Het college komt naar de gemeenteraad terug met concrete voorstellen van de ambities waarvan de financiële effecten nu nog niet bekend zijn. Dat kan zijn in een separaat voorstel, een visie of in een perspectiefnota.

Het vaststellen de Najaarsnota 2018 en Programmabegroting 2019-2022 gebeurt door de gemeenteraad. Deze worden behandeld tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 6 november 2018.

 

 

Eerder in het nieuws

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.