Veel moties bij laatste perspectiefnota voor verkiezingen

Gisteren heeft de gemeenteraad voor de vierde keer de jaarrekening, de voorjaarsnota en de perspectiefnota behandeld. De stukken werden unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Dit was de laatste keer dit college deze stukken naar de raad heeft gestuurd, maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en kan daarna de samenstelling er anders uitzien. De sfeer was goed met een overschot van 1,3 miljoen en een positieve vooruitblik naar de financiën van de gemeente Zuidplas naar de toekomst. Alle partijen hebben de afgelopen week hard gewerkt om wat kersen op de taart te krijgen via moties. Hierbij werd er vooral ook samengewerkt tussen coalitie en oppositie. Na een vergadering van 14:00 uur tot 0:15 uur kwamen er 15 moties in stemming. Hieronder een kort overzicht van de aangenomen moties.

 • CDA : Het gesprek, vanuit ambitie en alertheid, voortzetten over verbreding van het voortgezet onderwijs, vroegtijdig afspraken te maken met scholen in de regio (gelet op mogelijke bouwopgave) en de scholen indien nodig actief uit te dagen ambitieus te zijn en de raad actief te informeren.
 • VVD – D66 – SP : Vooruitlopend op de actualisatie van de woonvisie te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het aanbod in het middensegment te vergroten in zowel de vrije huursector als de koopsector; deze resultaten mee te nemen in de nota van uitgangspunten voor de woonvisie
 • VVD : Vooruitlopend op de actualisatie van de woonvisie te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de doorstroom te bevorderen, zodat er meer sociale huurwoningen beschikbaar komen; deze resultaten mee te nemen in de nota van uitgangspunten voor de woonvisie.
 • VVD : De mogelijkheden aan te geven om, zowel in de aanloop naar 2022 als in het jaar zelf, een discontinuïteit in de gemeentelijke begroting én in de lasten voor de inwoners te voorkomen. (afschaffen precarioheffing 2022)
 • CDA – Pvda/GL – D66 : Uiterlijk in november 2017 een startnotitie inclusief kredietvoorstel aan de raad voor te leggen tenminste inhoudende de ontwikkeling in de (eigen) woningbehoefte, de actuele woningvoorraad, de inmiddels vaststaande ontwikkeling in de woningvoorraad en de gerelateerde onderwerpen zoals de bevordering van de doorstroming mede in relatie tot vergroting van het middensegment, de benodigde realisatie van starterswoningen en ouderenwoningen incl. het langer thuis wonen, het beoogde proces van participatie bij het realiseren van de woonvisie alsmede de onderbouwing van het benodigde budget voor het opstellen van de Woonvisie).
 • D66 – PvdAGL – CDA- SP : Ambities en concrete uitgangspunten te formuleren voor het te hanteren duurzaamheidsbeleid voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen; en deze ter besluitvorming aan te bieden voor de raadsvergadering van 19 december 2017.
 • D66- VVD- CDA- SP : De raad zo spoedig mogelijk te informeren over het nu vigerende model van betrokkenheid van de Nationale Ombudsman bij de behandeling van bepaalde klachten en over de voors en tegens van deze keuze;  hierbij ook te betrekken de mogelijke alternatieven voor deze keuze waarbij in het bijzonder te denken valt aan aansluiting bij een regionale ombudsfunctie;
 • CUSGP-D66-PvdA/GL- CDA- VVD : Samen met de welzijnsorganisaties onderzoek te doen naar het inzetten van domotica als hulpmiddel voor mantelzorg en wijkzorg;
 • CDA : Bij het opstellen van de begroting 2018 na te gaan of de kosten kunnen worden verminderd zodat een verlaging van de afvalstoffenheffing mogelijk is.
 • CDA : Nog in 2017 te komen met een verkenning van mogelijkheden om huisvesting voor jongeren daadwerkelijk te realiseren en kansen (zoals bij prestatieafspraken) hiervoor te benutten.
 • SP-D66-PvdA/GL-NEZ-VVD : 1.Te onderzoeken in hoeverre de gemeente Zuidplas aanspraak kan maken op deze door het rijk beschikbaar gestelde gelden en hoe groot dit bedrag is.2.               De Raad actief te betrekken bij het zoeken naar manieren om kinderarmoede te bestrijden d.m.v. bijvoorbeeld een infoavond. 3.Voor het einde van dit jaar met een voorstel naar de raad te komen omtrent deze problematiek en daarbij ook de vragen van de PvdA/GL te betrekken.
 • SP-D66-PvdA/GL-NEZ-VVD : 1.   Om te onderzoeken hoe de samenwerking nu loopt en wat de knelpunten zijn; 2.de bevindingen te betrekken in het beleidsplan armoede en schulden; 3.               om de aansluiting tussen de verschillende levensdomeinen nog beter te laten plaatsvinden, een functie met de specialismen werk/inkomen/schuldhulpverlening aan het Sociaal Team

Eerder in het nieuws

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.